Atlanta

OpenCalais Metadata: Latitude: 

33.7489

OpenCalais Metadata: Longitude: 

-84.3881

OpenCalais Metadata: ContainedByState: 

Georgia