Glasgow

OpenCalais Metadata: Latitude: 

55.87

OpenCalais Metadata: Longitude: 

-4.27

OpenCalais Metadata: ContainedByState: 

Scotland