Metadata in 406. Thomas Park to Joseph Weston, 23–25 April 1825